PMI FSWC4005-3 pmi 滚珠丝杆价格   产品参数

PMI FSWC4005-3 pmi 滚珠丝杆价格

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
40
导程
5
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
3.175
精度等级
螺母直径
67
法兰直径
101
螺母长度
50
螺母安装 PCD
83
额定动负载 CaN
1280
额定静负载 C0aN
4275
有效圈数
1.5x2
法兰盘宽度
78
法兰安装孔通孔直径
9
法兰安装孔沉孔直径
14
法兰安装孔沉孔深度
8.5
轴向刚度 KNm
41
PMI FSWC4005-3 pmi 滚珠丝杆价格此型号部分数据来源于NSK W2812WS-2P-C5Z6 NSK模组MCM系列